Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, από 29/10/2015 μέχρι 28/12/2015 , προκειμένου να εκτελεστούν έργα διευθέτησης ποταμών και χειμάρρων, καθαρισμού αυλακών, ρεμάτων και χειμάρρων, καθώς και των χαντακιών αποστράγγισης και συγκομιδής όμβριων υδάτων του εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας

Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, Διοικητήριο, Μεσολόγγι-Τ.Κ. 302 00) εντός εύλογης προθεσμίας και όχι πέραν των πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα:

1. Αίτηση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.
2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Φωτοτυπία ταυτότητας
6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στο Φορέα μέσα στο 12μηνο.
7. Ακριβές αντίγραφο της σχετικής άδειας (όπου απαιτείται)

Η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Κοινωνική-Σύμπραξη-ΠΕ-Αιτωλοακαρνανίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Κοινωνική-Σύμπραξη-ΠΕ-Αιτωλοακαρνανίας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, από 29/10/2015 μέχρι 28/12/2015 , προκειμένου να εκτελεστούν έργα διευθέτησης ποταμών και χειμάρρων, καθαρισμού αυλακών, ρεμάτων και χειμάρρων, καθώς και των χαντακιών αποστράγγισης και συγκομιδής όμβριων υδάτων του εθνικού...

Σχολιάστε