Ανακοίνωση για την πρόσληψη δέκα [10] ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, μετά την κήρυξη του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Ηλείας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

 πυργοςΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου, αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
•    Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
•    Φωτοαντίγραφο Κάρτας Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. [για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.].
•    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
•    Βεβαίωση εντοπιότητας [μόνιμης κατοικίας].
•    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι: α. έχει τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων του,
β. δεν υφίσταται στο πρόσωπό του, το κώλυμα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα,
γ. είναι άνεργος και
δ. δεν υφίσταται στο πρόσωπό του, τα κωλύματα της ανακοίνωσης.
•    Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Μ. ΙΚΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, από την ανάρτηση της παρούσας στο χώρο Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/πυργος.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/πυργος-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη δέκα ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, μετά την κήρυξη του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων Ηλείας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου, αίτηση με τα παρακάτω...
Summary
Article Name
10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων

Σχολιάστε