Ο Δήμος Δωδώνης Νομού Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δωδώνης

 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΔΩΔΩΝΗ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527 ) . Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού του παρόντος άρθρου χωρίς το τυπικό προσόν τουλάχιστον του απολυτηρίου δημοτικού σχολείου , εκτός εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν. Εξαιρούνται οι απασχολούμενοι ως εργάτες σε χειρωνακτικές εργασίες , ως δασοπυροσβέστες ή ως μεταφορείς αντικειμένων και το προσωπικό καθαριότητας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1.    Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ.,ΑΜΚΑ.
2.    Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
3.    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
4.    Υπεύθυνη δήλωση ότι
•    πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
•    Δεν έχουν κώλυμα υπέρβασης της δίμηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών
5.   Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τους Χειριστές Μηχανημάτων Έργων , όπως περιγράφονται κατά τον ανωτέρω πίνακα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του Δήμου ΔΩΔΩΝΗΣ (Δ/νση: Αγία Κυριακή τηλ: 2654360100) . Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέχρι και 8 Ιουλίου 2016.
Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Δωδώνης και δημοσιεύεται στον τοπικό ημερήσιο Τύπο.

Summary
Article Name
10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Δωδώνης
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΔΩΔΩΝΗ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΔΩΔΩΝΗ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Ο Δήμος Δωδώνης Νομού Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δωδώνης   Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους...

Σχολιάστε