Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Καλαμαριάς κατά τη περίοδο 2015-2016, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως επτά (7) μήνες, συνολικό αριθμό δέκα (10) ατόμων γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες,

Δήμο Καλαμαριάς

• Τέσσερις (4) γυμναστές – στριες με γνώση και προϋπηρεσία σε προγράμματα της Γ.Γ.Α που να γνωρίζουν υποχρεωτικά ορθοσωμική, βάρη, aerobic, pilates, yoga, γυμναστική στην 3η ηλικία και zumba (και όχι μεμονωμένα κάποιο από αυτά).
• Ένας (1) γυμναστής – στρια με ειδικότητα Tae Kwon Do ,
• Μία (1) γυμνάστρια με γνώση και προϋπηρεσία σε προγράμματα της Γ.Γ.Α και εμπειρία στο kids aerobic και στην μουσικοκινητική-μοντέρνο χορό.
• Δυο (2) γυμναστές -στριες με ειδικότητα κολύμβησης .
• Ένας (1) γυμναστή/στρια με ειδικότητα παραδοσιακών Χορών.
• Ένας (1) γυμναστή/στρια με ειδικότητα ειδική Αγωγή και εμπειρία σε εκγύμναση ατόμων με Ειδικές Ανάγκες σε πισίνα αλλά και σε αίθουσα γυμναστικής.

Τα προγράμματα θα λειτουργήσουν την περίοδο από Ιανουάριο 2016 – 31 Ιουλίου 2016. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθ.4843/1.2.2008 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 211/Β/08), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αριθ. 34103/21-7-08 (ΦΕΚ 1525/Β/08) και την με αριθμό 94842/24.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1945/Β/31.8.2011), και 6666/21.03.2013(ΦΕΚ 828/Β/09-04-2013) και με την υπ.αριθ.26869-(ΦΕΚ Β 2527- 08.10.2013) με θέμα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους»

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με την ανάλογη ειδικότητα, όπου ζητείται.
• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.
• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
• Οι υποψήφιοι θα πρέπει με την υποβολή της αίτησής τους να καταθέτουν στον φορέα σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο
• (α) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρει στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων , στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
• β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.
• γ) Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής , ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα
δ) Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
στ) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
ζ) Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία
η) Έγγραφα που να αποδεικνύουν πολυτεκνία ή μονογονεική οικογένεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Για την αξιολόγηση βασικό και απαραίτητο κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το αντίστοιχο Οργανωτικό Πλαίσιο της Γ.Γ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αριθ. 34103/21-7-08 (ΦΕΚ 1525/Β/08) και την με αριθμό 94842/24.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1945/Β/31.8.2011), και 6666/21.03.2013 (ΦΕΚ 828/Β/09-04-2013) και με την υπ.αριθ.26869-(ΦΕΚ Β 2527-08.10.2013) με θέμα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους » Για το ποσοστό 20% δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.. για όλους τους υποψηφίους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής
2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρει στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων , στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.
4. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα..
5. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία
9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν πολυτεκνία ή μονογονεική οικογένεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Όπου απαιτείται).
10. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη

• Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα
• (μόνο για άντρες) Ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή έχει νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής
§ Εάν επιλεγεί, θα απασχοληθεί σε Δημοτικό Γυμναστήριο ή αίθουσα γυμναστικής που θα του υποδειχτεί, σε πρωινά ή απογευματινά τμήματα
§ Ότι γνωρίζει και μπορεί να διδάξει το σύνολο των αντικειμένων ορθοσωμική, γυμναστική στην 3η ηλικία, aerobic, pilates, yoga και zumba (και όχι μεμονωμένα κάποιο από αυτά).

ΕΠΙΛΟΓΗ -ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης και επιλογής, που συστήθηκε με Απόφαση Δημάρχου την 16-2-2015. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καλαμαριάς, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων στο Γραφείο της Αντιδημαρχίας Παιδείας Αθλητισμού Νεολαίας Πολιτισμού & Δια Βίου Μάθησης στην Πλατεία Σκρά, οδός Καραμαούνα 1 στον 3ο Όροφο, καθώς και στο γραφείο Αθλητισμού, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς, στην οδό Χηλής & Πλαστήρα(τηλ:2313/314-290) . Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στο Γραφείο Αθλητισμού, από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο Αθλητισμού, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς, στην οδό Χηλής & Πλαστήρα (τηλ:2313/314 290) κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, από την 04-01-2016 και για δέκα (10) ημέρες έως και την 13-01-2016.

Η παρούσα δημοσιεύεται σε εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καλαμαριάς, στο Γραφείο της Αντιδημαρχίας Παιδείας Αθλητισμού Νεολαίας Πολιτισμού & Δια Βίου Μάθησης στην Πλατεία Σκρά, οδός Καραμαούνα 1 στον 3ο Όροφο, καθώς και στο γραφείο Αθλητισμού, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς, στην οδό Χηλής & Πλαστήρα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμο-Καλαμαριάς.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμο-Καλαμαριάς-300x270.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Καλαμαριάς κατά τη περίοδο 2015-2016, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως επτά (7) μήνες, συνολικό αριθμό δέκα (10) ατόμων γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για...

Σχολιάστε