Ο Δήμος Μεγαρέων , ύστερα από την υπ’ αριθ. 187/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου – η οποία με την υπ’ αριθμ. 70699/27170/19-9¬2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κρίθηκε ότι έχει ληφθεί νόμιμα – ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ,

δημαρχείο Μεγάρων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2.    Φωτο/φο ισχύουσας Κάρτας Ανεργίας ή Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων
3.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (δίνεται από την Υπηρεσία)
4.    Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Μεγαρέων (Δ/νση: Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη Μέγαρα ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Λόγω της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών , από την επομένη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Μεγαρέων και της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημαρχείο-Μεγάρων.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημαρχείο-Μεγάρων-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη
Ο Δήμος Μεγαρέων , ύστερα από την υπ' αριθ. 187/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - η οποία με την υπ' αριθμ. 70699/27170/19-9¬2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κρίθηκε ότι έχει ληφθεί νόμιμα - ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προς κάλυψη κατεπειγουσών...

Σχολιάστε