Ανακοίνωση για την πρόθεση του ΝΠΔΔ “Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών” να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ με αντικείμενο τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ),

Δήμο Νεάπολης Συκεών

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1- Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 30 ετών και έως 68 ετών.
2- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα ( καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση.
4- Να έχουν δυνατότητα έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένο όπου απαιτείται.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
3. Τίτλος ειδικότητας.
4. Βιογραφικό Σημείωμα.
5. Βεβαίωση από τον Ιατρικό σύλλογο όπου θα φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι.
6. Εμπειρία σε ΟΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1- Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένο όπου απαιτείται.
2- Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος .
3- Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας.
4- Βιογραφικό Σημείωμα.
5- Αντίγραφο βεβαίωσης από τον Ιατρικό σύλλογο όπου θα φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι.
6- Αντίγραφο της Αστυνομική Ταυτότητας.
7- Αποδεικτικά παροχής υπηρεσιών ή συνεργασίας με ΟΤΑ ( αντίγραφο σύμβαση, αντίγραφο τιμολογίου παροχής υπηρεσιών κλπ).
Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάση:
1- της προϋπηρεσίας τους σε ΟΤΑ η οποία αποδεικνύεται με αντίγραφα συμβάσεων ή αντιγράφων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ή αντίγραφο συνεργασίας ΟΤΑ,
2- της βαθμολογίας που αναγράφεται πάνω στο πτυχίο.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα επιλεγεί ο υποψήφιος με πρόσθετα προσόντα (κάτοχος μεταπτυχιακού ,διδακτορικής διατριβής).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: στο

Γ ΚΑΠΗ Συκεών, στον 2ο όροφο, Μεσολογγίου με Περγάμου γωνία, ΤΚ 56626, Συκιές, υπόψη κας Αλεξίου Σοφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-639355.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 13/2/2016 έως και 22/2/2016.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Νεάπολης-Συκεών.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Νεάπολης-Συκεών-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόθεση του ΝΠΔΔ 'Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών' να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ με αντικείμενο τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο του...

Σχολιάστε