Ο Δήμος Παλλήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της πυρασφάλειας,

Δήμο Παλλήνης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
Α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α’ μέρος του κεφ.Β’ (Προσόντα και Κωλύματα διορισμού) του Ν.3584/2007. Β) δεν έχουν κώλυμα διορισμού των άρθρων 5 & 6 του Π.Δ.164/2004. Γ) δηλώνονται οι φορείς του δημοσίου στους οποίους εργάστηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12 μήνες).

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
    ότι: Α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α’ μέρος του κεφ. Β’ (Προσόντα και Κωλύματα διορισμού) του Ν.3584/2007.
    Β) δεν έχουν κώλυμα διορισμού των άρθρων 5 & 6 του Π.Δ.164/2004. Γ) δηλώνονται οι φορείς του δημοσίου στους οποίους εργάστηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12 μήνες)
  • Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
  • Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας.
Εμπειρία 3 ετών μετά την απόκτηση των αδειών οδήγησης αυτοκινήτου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παλλήνης (Δ/νση: Ιθάκης 12, τηλ: 2106604626-627 και 712) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Έντυπα των αιτήσεων και Υπεύθυνων Δηλώσεων θα διατίθενται και από το γραφείο πρωτοκόλλου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 13 /07 /2015 έως 17/07/2015.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Παλλήνης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Παλλήνης-300x278.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ο Δήμος Παλλήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της πυρασφάλειας, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: Α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α' μέρος του...

Σχολιάστε