Ο Δήμος ΠΑΞΩΝ ύστερα από την υπ’ αριθ.4-28/2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού ΔΕΚΑ (10) ατόμων,

ΠΑΞΟΙ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την ΑΙΤΗΣΗ τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου 2.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα ,ήτοι ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
3. Για περίπτωση αλλοδαπων σε ισχυ άδεια παραμονής και εργασίας
4. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
5. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15 [στρατιωτικές υποχρεώσεις ] και του αρθου 16 του Υπαλληλικου Κώδικα [ποινικη καταδίκη ,υποδικία ,στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ]
6. Οι μόνιμοι κάτοικοι του ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ , προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων

Β.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου ΠΑΞΩΝ (Δ/νση: 49082 ΠΑΞΟΙ , τηλ: 2662360300) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ΑΠΟ 10.00 -13.00.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία ΔΕΚΑ (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.
Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια , έξωθεν του δημοτικού αστηματος και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ www.paxi.gr

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΠΑΞΟΙ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΠΑΞΟΙ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος ΠΑΞΩΝ ύστερα από την υπ' αριθ.4-28/2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού ΔΕΚΑ (10) ατόμων, Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την ΑΙΤΗΣΗ τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο...

Σχολιάστε