Ο Δήμος Πειραιά, προκειμένου να προσλάβει δέκα (10) άτομα, ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών- εποχικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών, ύστερα από την με αριθμ. 122/10-03-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την 23569/8813/31-03-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

dimarxeio-peiraia

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΠτυχίο ή   δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας     Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ   ή Επαγγελματικού Λυκείου ή   Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης   ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimarxeio-peiraia.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimarxeio-peiraia-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη
Ο Δήμος Πειραιά, προκειμένου να προσλάβει δέκα (10) άτομα, ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών- εποχικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών, ύστερα από την με αριθμ. 122/10-03-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την 23569/8813/31-03-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...
Summary
Article Name
10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά

Σχολιάστε