Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. που εδρεύει στην Αθήνα και διατηρεί γραφείο στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 7 (εφτά) μηνών και όχι πέραν της 31/12/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών φύλαξης του Σπηλαίου και Μουσείου Πετραλώνων Χαλκιδικής,

Α. Υποβολή Δικαιολογητικών
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ως 65 ετών και πρέπει, μαζί με την αίτησή τους, να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην ανακοίνωση, καθώς και στο συνημμένο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» Β.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας, Ναυαρίνου 28, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία υπόψη κ. Δήμητρας Μεντεκίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2310410185).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Σημείωση: Ολόκληρη η ανακοίνωση είναι αναρτημένη στα γραφεία της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας -Σπηλαιολογίας, στο Σπήλαιο Πετραλώνων και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής.

psaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. που εδρεύει στην Αθήνα και διατηρεί γραφείο στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 7 (εφτά) μηνών και όχι πέραν της 31/12/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, για...

Σχολιάστε