Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα / ΥΗΣ Σφηκιάς – Ασωμάτων, που εδρεύει στο Νομό Ημαθίας

ΔΕΗ Σφηκιάς - Ασωμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ/ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ-ΑΣΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ. 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Τ.Θ 150 απευθύνοντάς την στην αρμόδια υπάλληλο κ.κ. Ε. ΜΠΑΛΤΖΗ τηλέφωνο 23310 44040, -44, -45.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους από 26 Ιουλίου έως και 4 Αυγούστου 2015.. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπα των αιτήσεων:

  • στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ http://www.dei.gr,
  • στο δικτυακό τόπο ΑΣΕΠ (ww.asep.gr)και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα Αιτήσεων- Διαγωνισμοί φορέων- Εποχικού (ΣΟΧ)
  • Στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr),

απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι- Ανεξάρτητες και άλλες αρχές-ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων-Διαγωνισμών Φορέων-Εποχικού (ΣΟΧ).

Υποβολή Αιτήσεων από 26.07.2015 έως και 04.08.2015

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΔΕΗ-Σφηκιάς-Ασωμάτων.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΔΕΗ-Σφηκιάς-Ασωμάτων-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔΕΗ,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα / ΥΗΣ Σφηκιάς - Ασωμάτων, που εδρεύει στο Νομό Ημαθίας Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να...

Σχολιάστε