Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα Αύγουστο 2015 θα απασχοληθούν στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας από 24-08-2015 έως 31-08-2015.

Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ανώτατο όριο απασχόλησης κατ΄ άτομο πέντε (5) ημερομίσθια

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584 /2007 (καταδίκη,υποδικία δικαστική συμπαράσταση)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση )
3. Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007
(χορηγείται από την υπηρεσία μας)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή .
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Γραφείο Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 14-08-2015 έως 21-08-2015.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Νότιας-Κυνουρίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Νότιας-Κυνουρίας-300x299.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔήμοι,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα Αύγουστο 2015 θα απασχοληθούν στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας από 24-08-2015 έως 31-08-2015. Ανώτατο όριο απασχόλησης κατ΄ άτομο πέντε (5) ημερομίσθια Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Να έχουν υγεία...

Σχολιάστε