Ο Δήμος Λευκάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για την λειτουργία των Προγραμμάτων «Αθλησης για Όλους» περιόδου 2015-2016 στον Δήμο Λευκάδας, τα οποία πραγματοποιεί σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού , Γυμναστές Πτυχιούχους Καθηγητές ή Καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση.

Δήμο Λευκάδας

Η μοριοδότηση & η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.26869/08.10.2013 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2527/Β/08-10-2013) με θέμα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Αθλησης για Όλους».
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 Ν.3584/07 (καταδίκη, υποδικία κ.λ.π.)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών.
• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής
2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα Προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο αιτών δεν διώκεται ποινικά και αν επιλεγεί, θα απασχοληθεί σε όποια Δημοτική Ενότητα του Δήμου Λευκάδας θα του υποδειχθεί από τον Φορέα υλοποίησης των Προγραμμάτων «Αθληση για Όλους».
5. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
6. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
8. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
9. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
10. ”Εγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
11. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεικής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

– Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα.
– Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
– Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με τα δικαιολογητικά) στην Γραμματεία του Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Λευκάδας(Βαρδάνια) κα Αραβανή Σοφία τηλ: 2645 0 25230, κατά τις ώρες 9:00 έως 16:00, από την Δευτέρα 7/12/2015 και για δέκα (10) ημέρες έως την Τετάρτη 16/12/2015.

Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εβδομαδιαίες εφημερίδες της Λευκάδας, αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου & του Δήμου Λευκάδας καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Λευκάδας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Λευκάδας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προγράμματα
Ο Δήμος Λευκάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για την λειτουργία των Προγραμμάτων «Αθλησης για Όλους» περιόδου 2015-2016 στον Δήμο Λευκάδας, τα οποία πραγματοποιεί σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού , Γυμναστές Πτυχιούχους Καθηγητές ή Καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8)...

Σχολιάστε