Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα Μάιο 2016 θα απασχοληθούν στο Δήμο από 25-05-2016 έως 31-05-2016. Ανώτατο όριο απασχόλησης κατ’ άτομο πέντε (5) ημερομίσθια.

 Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες κα μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων .

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Εργάτης Γενικών Καθηκόντων10Δεν απαιτούνται5

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.    Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
2.    Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3.    Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584 /2007 ( καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση )
3.    Υπεύθυνη   δήλωση για   το κώλυμα του άρθρου 16   του Ν. 3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή .
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Γραφείο Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 14-05-2016 έως 23-05¬2016.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου μας.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Νότιας-Κυνουρίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Νότιας-Κυνουρίας-300x299.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα Μάιο 2016 θα απασχοληθούν στο Δήμο από 25-05-2016 έως 31-05-2016. Ανώτατο όριο απασχόλησης κατ' άτομο πέντε (5) ημερομίσθια.   Προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες κα μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας,...
Summary
Article Name
10 προσλήψεις στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Σχολιάστε