Προκηρύσσεται η πλήρωση (πρόσληψη) δέκα (10) θέσεων υδρονομέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αρδευτική περίοδο έτους 2016 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 44/2016 (ΑΔΑ: ΩΖΞΔΩ1Μ-6ΩΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. Πρωτ. 3433/38732/23.03.2016 (ΑΔΑ:ΩΨΥΝΟΡ10-Β05) όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας και στις οποίες καθορίζονται τα παρακάτω:

dhmos sofadon

Α. Για τα αρδευτικά αντλιοστάσια των Τ.Κ. Πασχαλίτσας και Γεφυρίων ένα (1) άτομο, με συνολική αμοιβή της περιόδου δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ (2.535,00€) ήτοι 633,75€ το μήνα.

Β. Για τα αρδευτικά αντλιοστάσια των Τ.Κ. Φίλιας, Μαυραχάδων, Καππαδοκικού και Αγ. Βησσαρίου ένα (1) άτομο με συνολική αμοιβή της περιόδου εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (975,00€) ήτοι 243,75€ το μήνα.

Γ. Για τα αρδευτικά αντλιοστάσια των Τ.Κ. Μασχολουρίου, Ανωγείου και Σοφάδων ένα (1) άτομο με συνολική αμοιβή της περιόδου εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (975,00€) ήτοι 243,75€ το μήνα.

Δ. Για τα αρδευτικά αντλιοστάσια των Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής, Αμπέλου, Μελισσοχωρίου και Δασοχωρίου ένα (1) άτομο με συνολική αμοιβή της περιόδου εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (975,00€) ήτοι 243,75€ το μήνα.

Ε. Για τα αρδευτικά αντλιοστάσια της Τ.Κ. Ματαράγκας τρία (3) άτομα, με συνολική αμοιβή και των τριών, πέντε χιλιάδες οκτακοσίων πενήντα ευρώ (5.850,00€), στις ακόλουθες τοποθεσίες:
1.    Για το αγρόκτημα θέση «Κουνιάρικα» Ματαράγκας με συνολική αμοιβή χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ (1.950,00€) ήτοι 487,50€ το μήνα.
2.    Για το αγρόκτημα θέση «Μύλος» Ματαράγκας με συνολική αμοιβή χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ (1.950,00€) ήτοι 487,50€ το μήνα.

3. Για το αγρόκτημα θέση «Άγιος Ανδρέας» Ματαράγκας με συνολική αμοιβή χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ (1.950,00€) ήτοι 487,50€ το μήνα.

ΣΤ. Για τα αρδευτικά αντλιοστάσια Τ.Κ. Κυψέλης ένα (1) άτομο με συνολική αμοιβή της περιόδου χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ (1.950,00€) ήτοι 487,50€ το μήνα.

Ζ. Για τα αρδευτικά αντλιοστάσια της Τ.Κ. Ερμητσίου ένα (1) άτομο με συνολική αμοιβή της περιόδου τρείς χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (3.120,00€) ήτοι 780,00€ το μήνα.

Η. Για τα αρδευτικά αντλιοστάσια της Τ.Κ. Πύργου Κιερίου ένα (1) άτομο με συνολική αμοιβή της περιόδου χίλια τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ (1.365,00€) ήτοι 341,25€ το μήνα.

Το έργο του υδρονομέα θα είναι :
•    Καταγραφή των αρδευτικών κτημάτων και παράδοση στο Δήμο ονομαστικής κατάστασης αυτών, υπογεγραμμένη από τους αρδευτές.
•    Επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και διανομή σύμφωνα με τον κανονισμό άρδευσης. Όταν δεν υπάρχει κανονισμός, σύμφωνα με τα έθιμα και την καθορισμένη σειρά άρδευσης.
•    Επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχέτευσης των αρδευτικών υδάτων και επιτήρηση της ροής αυτών στα αρδευτικά κανάλια μέχρι τα αρδευόμενα κτήματα.
•    Φύλαξη και προστασία όλων των αρδευτικών έργων και επιμέλεια της συντήρησης αυτών.
•    Έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τη διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή τη συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και την υγιεινή των υδάτων.
•    Βεβαίωση και καταγγελία των παραβατών των παραπάνω διατάξεων.
•    Άμεση γνωστοποίηση στο αρμόδιο αγροφύλακα κάθε αγροτικού αδικήματος που υπέπεσε στην αντίληψή του.
•    Εφοδιασμός με πετρέλαιο κίνησης και λιπαντικών όλων των αντλητικών συγκροτημάτων και ότι προβλέπεται από το Νόμο της Χωροφυλακής.
•    Έλεγχο και παρακολούθηση του αρδευτικού δικτύου, των αντλιοστασίων, μηχανικών και ηλεκτρικών ο οποίος θα γίνεται ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και τις αργίες.

Η πρόσληψη των υδρονομέων θα γίνει σύμφωνα 28.3/15-4-1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων» (ΦΕΚ 60Α’) όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με τον Ν.3966/11 (ΦΕΚ 118/14-5-2011) άρθρο 58 παρ.5, το οποίο μας παραπέμπει στο άρθρο 211 του Ν.3584/2007

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
1.    Αίτηση(Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μια αίτηση).
2.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4.    Πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμαρχο περί εγγραφής του στα Μητρώα Αρρένων.
5.    Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής στο Δήμο.

6.    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
7.    Να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή (Προσκόμιση τίτλου-πιστοποιητικού σπουδών).
8.    Οι υποψήφιοι πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (Προσκόμιση πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης).
9.    Υπεύθυνη Δήλωση ότι (οι ενδιαφερόμενοι) δεν εμπίπτουν στον περιορισμό των 24 μηνών ανώτατης συνολικής διάρκειας απασχόλησης ως υδρονομείς άρδευσης στον ίδιο φορέα άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 164/2004 (Παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).

10.    Εκκαθαριστικό Εφορίας.
11.    Βιβλιάριο ασφαλίσεως.
12.    Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α.
13.    Αριθμός ΙΒΑΝ Τράπεζας.

Σημείωση:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
1.    Να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνουν το 60ο. Υδρονομέας μπορεί να εκλεγεί και ο άγων ηλικία μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης απόφασης.

2.    Να είναι δημότες του Δήμου Σοφάδων. Σε περίπτωση, που δεν παρουσιαστεί κανείς, θα προσληφθεί δημότης από γειτονικό Δήμο.

3.    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
4.    Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στον Δήμο, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 11.04.2016.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου και στα τηλέφωνα 2443353212 και 2443353213, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dhmos-sofadon.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dhmos-sofadon-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Προκηρύσσεται η πλήρωση (πρόσληψη) δέκα (10) θέσεων υδρονομέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αρδευτική περίοδο έτους 2016 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 44/2016 (ΑΔΑ: ΩΖΞΔΩ1Μ-6ΩΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. Πρωτ. 3433/38732/23.03.2016 (ΑΔΑ:ΩΨΥΝΟΡ10-Β05) όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας...
Summary
Article Name
10 προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Σοφάδων

Σχολιάστε