Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ν. 4115/2013), στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22506/21-12-2015 Απόφαση Ένταξης της Πράξης ΣΔΕ από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), έχοντας υποψη την υπ΄αριθμ. 3729/176/12-01-2016 Aπόφαση του Δ.Σ. απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαμόρφωση πινάκων κατάταξης (α) Πέντε (5) Συντονιστών και β) Πέντε (5) Οικονομικών Διαχειριστών.

Με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να συνάπτει συμβάσεις έργου ιδιωτικού δικαίου για τα μέλη των Ομάδων Έργου, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.4076/2012, και συγκεκριμένα για τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) 5 Συντονιστών (παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου) και

β) 5 Οικονομικών Διαχειριστών (παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου)

Προαπαιτούμενα προσόντα:

Συντονιστές

1) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ)

2) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση

Οικονομικοί Διαχειριστές

1) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ)

2) Τριετής (3ετής) τουλάχιστον εμπειρία στην οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

3) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση

Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο 213 131 4663 και 213 131 4664 (ώρες επικοινωνίας 08:00 – 16:00)

Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων :18/01/2016 (ώρα 10:00) – 28/01/2016 (ώρα 15:00)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/IΔΡΥΜΑ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ-ΚΑΙ-ΔΙΑ-ΒΙΟΥ-ΜΑΘΗΣΗΣ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/IΔΡΥΜΑ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ-ΚΑΙ-ΔΙΑ-ΒΙΟΥ-ΜΑΘΗΣΗΣ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔΕΚΟ,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ν. 4115/2013), στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22506/21-12-2015 Απόφαση Ένταξης της Πράξης ΣΔΕ από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του...

Σχολιάστε