Σε 100 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από τις πλημμύρες προχωρά ο Δήμος Φυλής

δημος φυλης

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων 1-12 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση υποψηφίου
2. Βεβαίωση για χρόνο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
3. Φωτοτυπία ταυτότητας
4. Πιστοποιητικό γεννήσεως
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Τίτλοι σπουδών
7. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
8. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
9. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με το ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ»
Στην «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» ο υποψήφιος επισυνάπτει:

α) Βεβαίωση για χρόνο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, εκδοθείσα μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής της αίτησης.

β) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός, τα στοιχεία ταυτότητας καθώς και η φωτογραφία του κατόχου). Εάν από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου στο οποίο να αναγράφεται η ακριβής αριθμητική βαθμολογία και το έτος κτήσης αυτού. Εάν δεν προκύπτει από το πτυχίο ο βαθμός και ο χρόνος κτήσης αυτού θα προσκομίζεται πιστοποιητικό σπουδών στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία αυτά. Για τους τίτλους αλλοδαπής κατατίθεται πράξη αναγνώρισής τους και βεβαίωση βαθμολογικής αντιστοιχίας.

δ) Πιστοποιητικό γεννήσεως

ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

στ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

ζ) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας οι οποίες χορηγούνται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις και φορείς, με καταληκτική ημερομηνία υπολογισμού την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.

η) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας απ’ όπου να προκύπτει η εντοπιότητα.

Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Υποψήφιος, ο οποίος στην αίτησή του διαλαμβάνει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, αποβάλλεται από τη διαδικασία με απόφαση της οικείας Κεντρικής Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, μπορούν με ξεχωριστή αίτησή τους να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό σε περισσότερους από ένα κλάδους. Στη περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος υποβάλλει ισάριθμες αιτήσεις αναγράφοντας σε κάθε μια τον κλάδο/ειδικότητα και τον κωδικό της θέσης σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η νέα αίτηση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει στο επάνω μέρος του εντύπου με μεγάλα γράμματα «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ» άλλως ενδέχεται να μη ληφθεί υπόψη.

Η Οικεία Κεντρική Επιτροπή του φορέα, μετά την παραλαβή των αιτήσεων θα καταρτίσει πίνακες προτεραιότητας με τους υποψηφίους που γίνονται δεκτοί, καθώς και πίνακα των υποψηφίων που αποκλείονται από τη διαδικασία καθώς και τον λόγο αποκλεισμού.

Οι πίνακες αποκλειομένων που περιλαμβάνουν το λόγο αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο θα αναρτηθούν στο κτίριο του Δήμου και στο ΑΣΕΠ

Υποβολή ένστασης από τους ενδιαφερόμενους δύναται να υποβληθεί στο Δήμο και στο ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης και μέχρι δέκα (10) ημέρες μετά την ανάρτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων – Άνω Λιόσια Τ.Κ. 133.41, απευθύνοντάς την στο πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής υπόψη κ. Σταυράκη Νικόλαου (τηλ. επικοινωνίας: 213-2042766).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/δημος-φυλης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/δημος-φυλης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Σε 100 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από τις πλημμύρες προχωρά ο Δήμος Φυλής Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων 1-12 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση υποψηφίου 2. Βεβαίωση για χρόνο...

Σχολιάστε