Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Αναστήλωση, συντήρηση και ανάδειξη του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού και της Στοάς Ευμένους Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως»

εφορεία αρχαιοτήτων Αθηνών

• Επτά (7) Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΤΕ) (Ομάδας Α ) και ελλείψει αυτών Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων Ζωγραφικής και Έργων Τέχνης (ΔΕ) αντίστοιχης κατεύθυνσης για χρονικό διάστημα μέχρι την 30-11-2015

• Τεσσάρων (4) Εργατοτεχνιτών (ΔΕ) και ελλείψει αυτών Ειδικευμένων Εργατών (ΥΕ) για χρονικό διάστημα μέχρι την 30-11-2015 (α/α 2 στον πίνακα ).

Οι ενδιαφερόμενοι, στο σύνολό τους, πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους ότι το μεγαλύτερο τμήμα του έργου θα εκτελεσθεί σε ύψος μεγαλύτερο των 10μ. (ενίοτε και άνω των 20μ.) και σε ικριώματα που βρίσκονται στα μνημεία.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) από 29-6-2015 έως 3-7-2015 κατά τις ώρες 9:00 – 13:00, στη Γραμματεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών στη διεύθυνση: Μακρυγιάννη 2-4, Αθήνα Τ.Κ 117-24, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη εργάσιμη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, της καταχώρησης στο δικτυακό κόμβο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (diavgeia.gov.gr) καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.yppo.gr).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
  • Αναλυτική βαθμολογία ή βεβαίωση παρακολούθησης κατεύθυνσης από την σχολή τους από όπου προκύπτει η ομάδα Α για τους ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και αναλυτική βαθμολογία ή βεβαίωση παρακολούθησης κατεύθυνσης από την σχολή τους για τους ΔΕ Τεχνικούς Συντήρησης Αρχαιοτήτων Ζωγραφικής και Έργων Τέχνης από όπου να προκύπτει η αντίστοιχη κατεύθυνση
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/arxaia-agora.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/arxaia-agora-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Αναστήλωση, συντήρηση και ανάδειξη του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού και της Στοάς Ευμένους Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως» • Επτά (7) Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΤΕ) (Ομάδας Α ) και...

Σχολιάστε