Ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας προς κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας

Δήμο Δράμας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν τα ειδικά τυπικά προσόντα κατά περίπτωση. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του παρ.1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γεννήσεως για τους άγαμους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. (Δ/νση: Πατριάρχου Διουνσίου, τηλ: 2521048304 Εσωτ.1) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα Δερμεντζή Ζωή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης, δηλαδή από 10/12/2015 έως 14/12/2015

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/Δήμο-Δράμας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/Δήμο-Δράμας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας προς κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν τα ειδικά τυπικά προσόντα κατά περίπτωση. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής...

Σχολιάστε