Ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 26-05-2015 έως και τις 29-05-2015 στην έδρα του Δήμου, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζαγοράς, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δημαρχείο-Ζαγοράς

1. Αριθμός θέσεων

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αριθμ.74/2015 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής: Υδρονομείς Άρδευσης:  (11) άτομα μερικής απασχόλησης και συγκεκριμένα:

2. Αρδευτική περίοδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμ. 74/2015 απόφασή του την αρδευτική περίοδο από 01-05-2015 έως 30-09-2015.

3. Απαιτούμενα Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει: α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο. («’Υδρονομεύς δύναται να εκλεγή και ο άγων ηλικίαν μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν αποφάσεως ειδικώς ητιολογημένης.», σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγ.1β. του Β.Δ 28.3/15.4.1957) γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. Δεν μπορούν να επιλεγούν υδρονομείς οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόμενη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται: α. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας β. Πιστοποιητικό Γέννησης (σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). γ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). δ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρεται η γνώση ανάγνωσης και γραφής καθώς και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο. 5. Επιλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

6. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Ανάρτηση ολόκληρης της Πρόσκλησης να γίνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς και Μουρεσίου, συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 παράγραφος 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης, στο γραφείο του ΚΕΠ του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου στην Τσαγκαράδα και στον ιστοχώρο του προγράμματος ‘ΔΙΑΥΓΕΙΑ’.

7.Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στο Δημοτικό Κατάστημα στη Ζαγορά, ταχ. δ/νση: Άγιος Γεώργιος, Τ.Κ. 370 01, Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, και συγκεκριμένα στο Γραφείο Προσωπικού, αρμόδια υπάλληλος η κα Γάκη Σπυριδούλα (τηλ. επικοινωνίας: 2426.350.124) έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δημαρχείο-Ζαγοράς.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δημαρχείο-Ζαγοράς-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 26-05-2015 έως και τις 29-05-2015 στην έδρα του Δήμου, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζαγοράς, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 1. Αριθμός θέσεων Το Δημοτικό Συμβούλιο με...

Σχολιάστε