Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, επτά (7) ατόμων εργατών Γενικών Καθηκόντων για την κάλυψη- αντιμετώπιση δράσεων πυροπροστασίας δύο (2) ατόμων ΔΕ οδηγών φορτηγού και (2) ατόμων Χειριστών Μηχανημάτων Έργων.

Δήμο Ορχομενού

Ι.Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2.Να έχουν υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με την παρ 2του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 /Α/08.10.1997). ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία , το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου) πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
•    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας .
•    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου.
•    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
•    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός δωδεκαμήνου. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

Β). ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΔΕ Οδηγών Φορτηγού
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΔΥΟ(2)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους (στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία , το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου) πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
•    Άδεια οδήγησης φορτηγών αυτοκινήτων
•    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
•    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
•    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός δωδεκαμήνου. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

Γ). Δύο (2) Χειριστές Μηχανημάτων Έργου
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους (στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία , το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου) πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
•    Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων
•    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
•    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
•    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός δωδεκαμήνου. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ορχομενού συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας ,οδός 28ης Οκτωβρίου 50, και ειδικότερα στο γραφείο Διοικητικής Μέριμνας & Ανθρώπινου Δυναμικού ,αρμόδια κ. Δούμα Χαρίκλεια , εντός προθεσμίας Πέντε (5)εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ορχομενού.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/Δήμο-Ορχομενού.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/Δήμο-Ορχομενού-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, επτά (7) ατόμων εργατών Γενικών Καθηκόντων για την κάλυψη- αντιμετώπιση δράσεων πυροπροστασίας δύο (2) ατόμων ΔΕ οδηγών φορτηγού και (2) ατόμων Χειριστών Μηχανημάτων Έργων. Ι.Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 2.Να έχουν υγεία και...
Summary
Article Name
11 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ορχομενού

Σχολιάστε