Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, έντεκα (11) ατόμων, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών,

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

– Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών.
– Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
– Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: «Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», οδός Ελευθερίας 50, Τ.Κ. 700 14, Λιμάνι Χερσονήσου Κρήτης, (αρμόδιος υπάλληλος: Κατσούλη Μαρία, τηλ.: 28970 21921), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Μινώα Πεδιάδας και Χερσονήσου, στον τελευταίο εκ των οποίων εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες και να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αναλυτικά προσόντα σημειώνονται στην αναρτημένη ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς και οι λοιπές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι).

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/Φορέας-Διαχείρισης-Στερεών-Αποβλήτων.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/Φορέας-Διαχείρισης-Στερεών-Αποβλήτων-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΕποχιακής απασχόλησης,ΟΤΑ,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, έντεκα (11) ατόμων, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, - Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών. - Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους...

Σχολιάστε