Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

3 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
2 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
1 ΤΕ Πληροφορικής
4 ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων
1 ΥΕ Επιμελητών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Λεωφ. Θηβών 196-198, Κτίριο «Κεράνης», Τ.Κ. 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντη απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Θέσεις εργασίας

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2018/03/Αρχή-Εξέτασης-Προδικαστικών-Προσφυγών.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2018/03/Αρχή-Εξέτασης-Προδικαστικών-Προσφυγών-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 3 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 2 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1 ΤΕ Πληροφορικής 4 ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων 1 ΥΕ...

Σχολιάστε