Ο Δήμος Νέας Ζίχνης καλει όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομικά όργανα, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 14-4-2017 έως και την 24-4-2017 στο Δημαρχείο Νέας Ζίχνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

1.    – Αριθμός θέσεων θέσεων εργασίας στο Δήμο
Ο Αριθμός των υδρονομικών οργάνων καθορίστηκε σε έντεκα (11) ως εξής:
1.    – Για την Δ.Κ. Νέας Ζίχνης    ένας (1) υδρονομέας για πέντε (5) μήνες
2.    – Για την Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου ένας (1) υδρονομέας για τρείς (3) μήνες
3.    – Για την Τ.Κ. Αγριανής    ένας (1) υδρονομέας για τρείς (3) μήνες
4.    – Για την Τ.Κ. Αναστασιάς    ένας (1) υδρονομέας για τρείς (3) μήνες
5.    – Για την Τ.Κ. Γαζώρου    ένας (1) υδρονομέας για πέντε (5) μήνες
6.    – Για την Τ.Κ. Θολού    ένας (1) υδρονομέας για τέσσερις (4) μήνες
7.    – Για την Τ.Κ. Νέας Πέτρας    ένας (1) υδρονομέας για τρείς (3) μήνες
8.    – Για την Τ.Κ. Μυρρίνης    ένας (1) υδρονομέας για τρείς (3) μήνες
9.    – Για την Τ.Κ. Μυρκίνου    ένας (1) υδρονομέας για τρείς (3) μήνες

10.    – Για την Τ.Κ. Σφελινού    ένας (1) υδρονομέας για τρείς (3) μήνες
11.    – Για την Τ.Κ. Λευκοθέας    ένας (1) υδρονομέας για τρείς (3) μήνες

2.    – Αρδευτική περίοδος
Η αρδευτική περίοδο καθορίστηκε από 01-5-2017 και μέχρι λήξεως των συμβάσεων, αντίστοιχα όπως αναφέρεται παραπάνω.

3.    – Απαιτούμενα Προσόντα
Για να επιλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει: α) Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β) Να έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 65ο. γ) Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. δ) Να είναι κάτοχος μεταφορικού μέσου.

Δεν μπορούν να επιλεγούν υδρονομείς:
α) Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

4.    – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για την πρόσληψή του ως υδρονομικό όργανο και ότι γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
β) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
γ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’ ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό.
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

5.    – Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

6.    – Καθήκοντα Υδρονομέων
α) Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
β) Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους. γ) Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ) Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων. ε) Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ) Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

7.    – Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.-

8.    – Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται στο Γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2324 3 50618 και 2324 3 50602.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimos_neas-zixnis.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimos_neas-zixnis-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Ο Δήμος Νέας Ζίχνης καλει όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομικά όργανα, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 14-4-2017 έως και την 24-4-2017 στο Δημαρχείο Νέας Ζίχνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 1.    - Αριθμός θέσεων θέσεων εργασίας στο Δήμο Ο Αριθμός των...

Σχολιάστε