Ανακοίνωση για την πρόσληψη εκατόν δεκαεννέα (119) υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ, τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται ή απασχολούνταν στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Γ.Ν.Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέσω της υποβολής σχετικής αίτησης για τη σύναψη ατομικής σύμβασης  μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των :

 νοσ Νίκαιας

A. Υπαίθριων/αύλιων χώρων/υπαίθρια πάρκινγκ,

Β. Κτηριακών εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και Γ.Ν.Δ.Α.

«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ». Οι ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου για την καθαριότητα θα έχουν χρονική διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 31-12-2017.

Α. Ουσιαστικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης για την υπογραφή νέας ατομικής σύμβασης έργου:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4368/2016 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4384/2016, ως γενική προϋπόθεση είναι η προηγούμενη απασχόληση του ενδιαφερομένου ιδιώτη στον καθαρισμό του κτιρίου, στο οποία αφορά το έργο της καθαριότητας. Στη διαδικασία συμμετέχουν ιδιώτες-φυσικά πρόσωπα : α) Που εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό του Γ.Ν.Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» . Δεν έχει σημασία εάν πλέον δεν απασχολούνται στον καθαρισμό των συγκεκριμένων κτιρίων, εφόσον είχαν απασχοληθεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα στο παρελθόν. Δεν μπορούν να συμμετέχουν ιδιώτες, στους οποίους συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α ), δηλαδή:

•    Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
•    Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α , έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

•    Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
•    Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
και του άρθρου 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ηςΝοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64 Α ‘ ), δηλαδή:

•    Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EEL351 της 29.1.1998, σελ. 1).
•    Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EEC195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(EEL358 της 31.12.1988, σελ. 2).
•    Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEC316 της 27.11.1995,
σελ. 48).

•    Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EEL166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου,EEL344της 28.12.2001   (σελ.  76) η  οποία ενσωματώθηκε  με το ν. 2331/1995 (Α’ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). β) Που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται στον καθαρισμό του Γ.Ν.Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας. Συνεπώς εμπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρείχαν υπηρεσίες καθαριότητας στο Γ.Ν.Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»:

i)    Στα πλαίσια σύμβασης έργου ή εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που είχε καταρτισθεί μεταξύ   του   εποπτευόμενου   από   το   Υπουργείο   Υγείας       Γ.Ν.Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» και του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, εφόσον η παροχή της εργασίας ήταν αυτοπρόσωπη από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο,
χωρίς την απασχόληση από αυτό προσωπικού, ή

ii)    Στα πλαίσια σύμβασης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου που είχε καταρτισθεί μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιώτη και οποιουδήποτε τρίτου (φυσικό πρόσωπο, ως ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), στον οποίον είχε ανατεθεί η υπηρεσία παροχής καθαριότητας στο συγκεκριμένο κτίριο του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Δ.Δ. (Γ.Ν.Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»).
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις α και β πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.

Β. Ειδικότερες προϋποθέσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα υποβάλουν αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1)    Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή (για τους αλλοδαπούς) νόμιμη άδεια διαμονής που παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, για την παροχή έργου (π.χ. Ε.Δ.Τ.Ο., Άδεια Διαμονής για Παροχή Υπηρεσιών ή Έργου, επί μακρόν Διαμένοντος κλπ.)
2)    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης.
3)    Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας στο Γ.Ν.Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»,

4)    δηλ.: α) Βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα και ο τόπος απασχόλησης, ή β) Κατάλογο ενσήμων Ι.Κ.Α. με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τη συγκεκριμένη μονάδα της απασχόλησής του ή γ) Αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας ή σύμβαση έργου με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα δηλώνει υπεύθυνα τόσο το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τη   μονάδα της απασχόλησής του.
5)    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του ενδιαφερόμενου καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007.

6)    Για ειδικές περιπτώσεις: Καταγγελία σύμβασης εργασίας και βεβαίωση ανεργίας. Τα δικαιολογητικά παραδίδονται με την αίτηση του ενδιαφερόμενου σε σφραγισμένο
φάκελο από ΤΕΤΑΡΤΗ 15/06/2016 μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/06/2016 και ώρα 15:00 (προθεσμία υποβολής 10 ημέρες) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,   στο  Τμήμα Γραμματείας  (Γραφείο  Πρωτοκόλλου)     του  Γ.Ν.Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η αίτηση  του  ενδιαφερομένου  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι δυνατόν να αποστέλλονται με ταχυδρομείο ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς με την προϋπόθεση η σφραγίδα του ταχυδρομείου  ή  η  σήμανση  της  εταιρείας ταχυμεταφοράς  επάνω στο φάκελο να φέρει ημερομηνία το αργότερο αυτής της τελευταίας ημέρας αυτοπρόσωπης κατάθεσης     των  δικαιολογητικών   δηλ.:   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24/06/2016   στη Διεύθυνση: Γ.Ν.Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Τμήμα Γραμματείας-Γραφείο Πρωτοκόλλου Δ.Μαντούβαλου 3,Τ.Κ.:184 54,Νίκαια.

Η επιλογή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
i)    Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Γ.Ν.Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ».
ii)    Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οπουδήποτε.

iii)    Ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους.

iv)    Ιδιώτες που είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Προτιμάται έναντι οποιουδήποτε τρίτου, ο ιδιώτης που έχει την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Γ.Ν.Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ». Σε περίπτωση που η προϋπηρεσία μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων είναι ίδια ως προς το χρονικό διάστημα και το κτήριο προτιμάται ο υποψήφιος που έχει τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία παροχής υπηρεσιών καθαριότητας γενικώς.

Εάν μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων ουδείς υπερέχει τόσο ως προς την προϋπηρεσία στην παροχή καθαριότητας στο Γ.Ν.Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», όσο και γενικώς, προτιμώνται οι ιδιώτες που είναι άνεργοι λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους και ούτω καθ’ εξής. Η πλήρωση του πρώτου κριτηρίου (μεγαλύτερη    προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας στο Γ.Ν.Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ») αποκλείει τους υποψηφίους που έχουν τις προϋποθέσεις του επόμενου κριτηρίου κατά σειρά προτεραιότητας (μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας γενικά), ακόμη και εάν υπερέχουν σε αυτό. Σε περίπτωση μη υπεροχής δύο ή περισσότερων υποψηφίων με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια σωρευτικά, τότε προτιμώνται οι υποψήφιοι κατά τη χρονική σειρά κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών. Γ. Περιεχόμενο της σύμβασης

Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4368/2016, είναι συμβάσεις μίσθωσης και αμοιβής με βάση το περιεχόμενο έργο και όχι εξαρτημένης εργασίας. Όμως, στην προκείμενη περίπτωση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3996/2011, περί υποχρεωτικής ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε., δεδομένου ότι δεν καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997.

Τα πρόσωπα που συνάπτουν τις συμβάσεις αυτές θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα διενεργείται η καταβολή της αμοιβής και η παρακράτηση εισφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα. Ως προς το κόστος σύναψης των συμβάσεων του άρθρου 9 του Ν. 4368/2016 πρέπει: α) Να  βρίσκεται εντός των  ορίων των  εγγεγραμμένων  διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Γ.Ν.Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας. β) Να καθορίζεται σε μηνιαία βάση για κάθε ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με τις μικτές μηνιαίες αποδοχές που θα λάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) του Γ.Ν.Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και Γ.Ν.Δ.Α.

«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των επιδομάτων και προσαυξήσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η προαναφερόμενη χρηματική αντιπαροχή, βάσει των ως άνω μικτών μηναίων αποδοχών, για το παρεχόμενο έργο της καθαριότητας πρέπει υποχρεωτικά να διαμορφώνεται αναλογικά προς το χρονικό πλαίσιο (ωράριο) ημερήσιας παροχής του έργου (8ωρο) και να καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα προς τον αντισυμβαλλόμενο/η.

Υπόδειγμα ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

γ) Να μην υπερβαίνει το συνολικό κόστος που συνεπαγόταν για τον φορέα, η σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του προϋφιστάμενου αναδόχου-νομικού προσώπου, για τα αντίστοιχα τμήματα του έργου που θα αναληφθούν με τις ατομικές συμβάσεις του άρθρου αυτού. δ) Ο αριθμός των ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου ανά νομικό πρόσωπο/υπηρεσία: α) Να είναι κατά το δυνατόν ανάλογος του αριθμού των ατόμων με βάση τον ήδη υφιστάμενο προγραμματισμό καθαριότητας, τόσο ανά χρονικό πλαίσιο όσο και ανά τμήματα του έργου, β) να μην υπερβαίνει τον αριθμό των φυσικών προσώπων που εργάζονταν στην καθαριότητα μέσω του προηγούμενου αναδόχου (υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση).

Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ν.Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (www.nikaia-hosp.gr), για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/06/νοσ-Νίκαιας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/06/νοσ-Νίκαιας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη εκατόν δεκαεννέα (119) υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ, τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται ή απασχολούνταν στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Γ.Ν.Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέσω της υποβολής σχετικής αίτησης για τη σύναψη ατομικής σύμβασης  μίσθωσης έργου για τον...
Summary
Article Name
119 προσλήψεις στο νοσοκομείο Νίκαιας

Σχολιάστε