Ο ΑΗΣ Μελίτης της ΔΕΗ ενδιαφέρεται να προσλάβει δώδεκα (12) έκτακτους ημερομίσθιους ανειδίκευτους εργάτες (με σύμβαση 60 ημερομισθίων), για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών,

 ΔΕΗ ΑΗΣ ΜελίτηςΟι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης, καλούνται να υποβάλουν (κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες) την ειδική έντυπη Αίτηση
–    Υπεύθυνη Δήλωση στη γραμματεία του Σταθμού (1ος όροφος), από Τετάρτη 06/07/2016 έως και Τρίτη 12/07/2016.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης :
1.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2.    Βεβαίωση ανεργίας.
3.    Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
4.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση* αιτούντος και  γονέα  για  περιπτώσεις τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.
5.    Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ εντός της τελευταίας τριετίας.
6.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνει ότι κατά τους προηγούμενους 12 Μήνες δεν έχει απασχοληθεί στη ΔΕΗ ΑΕ ή σε θυγατρικές της και αν έχει απασχοληθεί, να αναφέρει τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκε.
Κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, πέραν της καταλληλότητας του κάθε υποψηφίου για την συγκεκριμένη εργασία, θα λαμβάνονται υπόψη ενδεικτικά και ΟΧΙ περιοριστικά κριτήρια όπως :
–    Εντοπιότητα (εντός του νέου Καλλικρατικού Δήμου).
–    Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.

–    Στοιχεία κοινωνικής   και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του κλπ.).
–    Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ (των τελευταίων 3 χρόνων).

Εφιστούμε την προσοχή στους συμμετέχοντες στα κάτωθι:
α) Απαγορεύεται Επαναπρόσληψη των ατόμων πριν παρέλθουν 12 (δώδεκα) μήνες από τη λήξη
της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ Α.Ε. β) Οι προσλήψεις αναφέρονται σε ανειδίκευτους εργάτες και όχι σε άλλες ειδικότητες.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΔΕΗ-ΑΗΣ-Μελίτης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΔΕΗ-ΑΗΣ-Μελίτης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΙδιωτικός τομέαςΔΕΗ,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Ο ΑΗΣ Μελίτης της ΔΕΗ ενδιαφέρεται να προσλάβει δώδεκα (12) έκτακτους ημερομίσθιους ανειδίκευτους εργάτες (με σύμβαση 60 ημερομισθίων), για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών,  Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης, καλούνται να υποβάλουν (κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες) την ειδική...

Σχολιάστε