Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, από 23/05/2016 μέχρι 22/07/2016 , προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ,

 Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ ΑιτωλοακαρνανίαςΥποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, Διοικητήριο, Μεσολόγγι-Τ.Κ. 302 00) εντός εύλογης προθεσμίας και όχι πέραν των τριών (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα:

1.    Αίτηση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.
2.    Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
3.    Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί
4.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5.    Φωτοτυπία ταυτότητας
6.    Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στο Φορέα μέσα στο 12μηνο.
7.    Ακριβές αντίγραφο της σχετικής άδειας (όπου απαιτείται)

Η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Κοινωνική-Σύμπραξη-ΠΕ-Αιτωλοακαρνανίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Κοινωνική-Σύμπραξη-ΠΕ-Αιτωλοακαρνανίας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, από 23/05/2016 μέχρι 22/07/2016 , προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ,  Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως...
Summary
Article Name
12 θέσεις εργασίας στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Σχολιάστε