Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΥΑK» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ), που εδρεύει στην Καλαμάτα

kalamata

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), Σπάρτης 46, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα Μεσσηνίας, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα, υπόψιν κας Παχή (τηλ. επικοινωνίας: 2721063149).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Summary
Article Name
12 Θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/kalamata.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/kalamata-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔΕΚΟ,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΥΑK» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ), που εδρεύει στην Καλαμάτα Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι...

Σχολιάστε