Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων για την κάλυψη έντεκα (12) θέσεων εργατών-εργατριών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

pertouli

Οι θέσεις έχουν ως εξής:

1) ΥΕ Εργατών, χρονικής διάρκειας 2 μηνών (Ιουλίου-Αυγούστου), 2 θέσεις

2) ΥΕ Εργατών, χρονικής διάρκειας 1 μήνα (Ιούλιος), 5 θέσεις

3) ΥΕ Εργατών, χρονικής διάρκειας 1 μήνα (Αύγουστος), 5 θέσεις

Γενικά προσόντα:

  • ηλικία 18-65 ετών,
  •  καλή κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα αντίστοιχη των απαιτήσεων που απορρέουν από την ως άνω περιγραφή των θέσεων εργασίας

Ειδικά προσόντα:

Εμπειρία εργασιών σχετικών με τη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Δάσους και των εγκαταστάσεών του

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δυο όψεων),
  2. υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος:
  • πληρεί τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μονίμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3 584/07, 3) πιστ. οικογ. Κατάστασης από οικείο ΟΤΑ.
  • δεν απασχολήθηκε στο Δημόσιο (ή αν απασχολήθηκε, σε ποια υπηρεσία),
  • δεν έχει κώλυμα κατά το αρ. 8 του Υπαλλ. Κωδ. ή άλλο κώλυμα πρόσληψης,
  • είναι άνεργος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης (ή κάρτα ανεργίας),
  • πιστ. μόνιμης κατοικίας από οικείο OTA (Ν.2647/98, αρ.4. παρ.5),
  • δικαιολογητικά εμπειρίας-ένσημα.

Προθεσμία, τόπος και τρόπος υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ήμερων από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δασαρχείου Περτουλίου. Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δασαρχείου Περτουλίου (Περτούλι) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Σημειώνεται η προτεραιότητα προτίμησης.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/pertouli.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/pertouli-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων για την κάλυψη έντεκα (12) θέσεων εργατών-εργατριών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις έχουν ως εξής: 1) ΥΕ Εργατών, χρονικής διάρκειας 2 μηνών (Ιουλίου-Αυγούστου), 2 θέσεις 2) ΥΕ Εργατών, χρονικής διάρκειας 1 μήνα (Ιούλιος), 5 θέσεις 3) ΥΕ Εργατών, χρονικής διάρκειας 1 μήνα (Αύγουστος), 5 θέσεις Γενικά προσόντα: ηλικία...

Σχολιάστε