Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών Πυροπροστασίας και συγκεκριμένα, έντεκα (11) εργατών γενικών καθηκόντων κατηγορίας ΥΕ και ενός (1) οδηγού αυτοκινήτου

Δήμου Αλοννήσου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.
  • Υπεύθυνη δήλωση για τα χρονικά διαστήματα και την ειδικότητα της απασχόλησης στο δημόσιο, Ο.Τ.Α. κλπ.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
  • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού (ΜΟΝΟ για υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ Οδηγών) καθώς και την ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας.
  • Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, δηλαδή από Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 έως και την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015, στο δημοτικό κατάστημα-γραφείο πρωτοκόλλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προσωπικού (κ. Αναγνώστου Νικόλαο Τηλ. 24243-50202) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμου-Αλοννήσου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμου-Αλοννήσου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Συντάξεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών Πυροπροστασίας και συγκεκριμένα, έντεκα (11) εργατών γενικών καθηκόντων κατηγορίας ΥΕ και ενός (1) οδηγού αυτοκινήτου ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα...

Σχολιάστε