Ανακοίνωση για την πρόσληψη δώδεκα (12) ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας και τριών (3) ΔΕ Οδηγών με σύμβαση ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών από 1/7/2016 έως 30/9/2016 για την κάλυψη αναγκών

 Δήμο ΜονεμβασίαςΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Αίτηση.
2.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4.    Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι: α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007), β) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6), γ) ότι το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν με δίμηνη σύμβαση με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και δ) δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (03) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη.
5.    Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ).
6.    Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α).
7.    Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ.
8.    Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού όπου φαίνεται ως πρώτος δικαιούχος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση , έως και 22 Ιουνίου, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Μονεμβασίας. Αρμόδια υπάλληλος Κολλιάκου Παναγιώτα (τηλ.επικ.:2732360524)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Μονεμβασίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Μονεμβασίας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη δώδεκα (12) ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας και τριών (3) ΔΕ Οδηγών με σύμβαση ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών από 1/7/2016 έως 30/9/2016 για την κάλυψη αναγκών  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1.    Αίτηση. 2.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 3.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 4.    Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86...
Summary
Article Name
12 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μονεμβασιας

Σχολιάστε