Ανακοίνωση για την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων , ήτοι: επτά (7) ατόμων ειδικότητας εργατών Υ.Ε -Γενικών καθηκόντων τριών (3) Οδηγών ΔΕ και δύο (2) Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Δ.Ε(συγκεκριμένα ενός (1) χειριστή Τσάπας Δ.Ε. και ενός Χειριστή Γκρέιντερ ΔΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση εποχικών κατεπειγουσών αναγκών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Φιλιατών.

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.Να είναι Έλληνες πολίτες
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
4. Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Φιλιατών.
5. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα και τα σχετικά κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 και Π/Δ. 180/2004.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν τα ειδικά τυπικά προσόντα κατά περίπτωση. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του παρ.1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει οι υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα.
5. Πιστοποιητικό γεννήσεως
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Δήμου Φιλιατών.
7. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 14-07-2015 έως και 17-07-2015 στα γραφεία του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου 8-Φιλιάτες (Γραφείο Προσωπικού)τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.(Τηλέφωνα επικοινωνίας 2664-3-60164 και 2664-0-22213).

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΔΗΜΟΣ-ΦΙΛΙΑΤΩΝ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΔΗΜΟΣ-ΦΙΛΙΑΤΩΝ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων , ήτοι: επτά (7) ατόμων ειδικότητας εργατών Υ.Ε -Γενικών καθηκόντων τριών (3) Οδηγών ΔΕ και δύο (2) Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Δ.Ε(συγκεκριμένα ενός (1) χειριστή Τσάπας Δ.Ε. και ενός Χειριστή Γκρέιντερ ΔΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την...

Σχολιάστε