Ο Δήμος Κορίνθου ανακοινώνει τη σύναψη μίσθωσης έργου με αντίτιμο, με δώδεκα (12) φυσικά πρόσωπα για τη κάλυψη των αναγκών των τμημάτων του.

Δημαρχειο-Κορίνθου

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα έτος και ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ένας (1) Δάσκαλος Σαξοφώνου Απολυτήριο Λυκείου Πτυχίο ή Δίπλωμα Οργάνου
Ένας (1) Δάσκαλος Βαρυτόνων Πνευστών Απολυτήριο Λυκείου Πτυχίο ή Δίπλωμα Οργάνου
Ένας (1) Δάσκαλος Πλαστικών Τεχνών ΠΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Ένας (1) Δάσκαλος Παραδοσιακών Χορών ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ειδίκευση Παραδοσιακοί Χοροί)
Ένας (1) Δάσκαλος Μοντέρνου Χορού Απολυτήριο Λυκείου Απόφοιτος Σχολής Χορού
Ένας (1) Δάσκαλος Σκακιού Απολυτήριο Λυκείου
Ένας (1) Δάσκαλος Θεατρικού Παιχνιδιού ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ένας (1) Δάσκαλος Κορνέτας Απολυτήριο Λυκείου Πτυχίο ή Δίπλωμα Οργάνου
‘Ενας (1) Δάσκαλος Κρουστών Απολυτήριο Λυκείου Πτυχίο ή Δίπλωμα Οργάνου
Ένας (1) Δάσκαλος Παραδοσιακής Χορωδίας
Απολυτήριο Λυκείου
Πτυχίο ή Δίπλωμα Μουσικής ή Διεύθυνσης Χορωδίας
Ένας (1) Δάσκαλος Χορωδίας
Απολυτήριο Λυκείου
Πτυχίο ή Δίπλωμα Μουσικής ή Διεύθυνσης Χορωδίας
Ένας (1) Δάσκαλος Ζωγραφικής ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, είτε δι άλλου προσώπου με επίσημη εξουσιοδότηση στη διεύθυνση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, Πυλαρινού 84, 20100 -ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στον τοπικό Τύπο. Αφού η υπηρεσία επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων του νόμου, θα αναρτήσει, το αργότερο σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα του ΚΕ.Π.Α.Π., ενώ θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης, το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δημαρχειο-Κορίνθου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δημαρχειο-Κορίνθου-300x299.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προγράμματα,Προκήρυξη
Ο Δήμος Κορίνθου ανακοινώνει τη σύναψη μίσθωσης έργου με αντίτιμο, με δώδεκα (12) φυσικά πρόσωπα για τη κάλυψη των αναγκών των τμημάτων του. Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα έτος και ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ένας (1) Δάσκαλος Σαξοφώνου Απολυτήριο Λυκείου Πτυχίο ή Δίπλωμα Οργάνου Ένας (1) Δάσκαλος Βαρυτόνων...

Σχολιάστε