Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν ή απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς – φορέας Κιλκίς, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω υποβολής αίτησης για την σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των χώρων του Γ.Ν. Κιλκίς – φορέας Κιλκίς . Οι συμβάσεις που θα συναφθούν για την καθαριότητα των χώρων του Γ.Ν. Κιλκίς – φορέας Κιλκίς θα είναι δώδεκα (12) και η διάρκειά τους θα είναι από την υπογραφή τους έως και την 31/12/2017 και η χρονική διάρκεια ημερήσιας απασχόλησης θα είναι 8ωρη για όλες τις μέρες της εβδομάδας που θα καθοριστεί με την υπογραφή της σύμβασης

Γενικό Νοσοκομείου Κιλκίς

Στη διαδικασία συμμετέχουν ιδιώτες (καθαριστές και καθαρίστριες):

Α. Που εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν, στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και υπηρεσιών καθαριότητας. Δηλαδή είναι αδιάφορο εάν πλέον δεν απασχολούνται στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και των υπηρεσιών καθαριότητας, εφόσον είχαν απασχοληθεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα στο παρελθόν. Είναι ευνόητο ότι δε μπορούν να συμμετέχουν πρόσωπα, στα οποία συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ. 1 του Π.Δ 60/2007.

Β. Που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται στον καθαρισμό με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας. Συνεπώς εμπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρείχαν την υπηρεσία καθαριότητας σε συγκεκριμένο κτίριο ή υπηρεσία καθαριότητας του Γ.Ν. Κιλκίς – φορέας Κιλκίς: 1. Στα πλαίσια σύμβασης έργου ή εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που είχε καταρτιστεί μεταξύ του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας νομικού προσώπου και του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, εφόσον η παροχή της εργασίας ήταν αυτοπρόσωπη από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, χωρίς την απασχόληση από αυτό προσωπικού, ή 2. Στα πλαίσια σύμβασης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου που είχε καταρτιστεί μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιώτη και οποιουδήποτε τρίτου (φυσικό πρόσωπο, ως ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), στον οποίον είχε ανατεθεί η υπηρεσία παροχής καθαριότητας στο Γ.Ν. Κιλκίς – φορέας Κιλκίς. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις υπό Α και Β πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.

Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Δ. Σ. του Γ.Ν. Κιλκίς σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
1.    Ιδιώτες με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Γ.Ν. Κιλκίς – φορέας Κιλκίς.
2.    Ιδιώτες με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οπουδήποτε.
3.    Ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους.
4.    Ιδιώτες που είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο του άρθρου 97 ν.4368/2016, είναι συμβάσεις μίσθωσης και αμοιβής με βάση το παρεχόμενο έργο και όχι εξαρτημένης εργασίας.
Όμως, εν προκειμένω δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 46 του ν.3996/2011 περί υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ δεδομένου ότι δεν καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997. Τα πρόσωπα που συνάπτουν τις συμβάσεις αυτές θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα διενεργείται η καταβολή της αμοιβής και η παρακράτηση εισφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα.

Η αμοιβή κάθε συμβαλλόμενου θα καθορίζεται σε μηνιαία βάση για κάθε ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις μικτές μηνιαίες αποδοχές που θα λάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) στον ίδιο φορέα, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο (Ν. 4354/2015), λαμβανομένων υπόψη όλων των επιδομάτων, προσαυξήσεων και αποζημιώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η χρηματική αντιπαροχή, βάσει των ως άνω μικτών μηνιαίων αποδοχών, για το παρεχόμενο έργο της καθαριότητας διαμορφώνεται υποχρεωτικά αναλογικά προς το χρονικό πλαίσιο (ωράριο) ημερήσιας παροχής του έργου (5ωρο ή 6ωρο ή 8ωρο κ.α.). και καταβάλλεται στο τέλος εκάστου μήνα προς τον αντισυμβαλλόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα υποβάλουν αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1)    Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή (για τους αλλοδαπούς) νόμιμη άδεια διαμονής που παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, για την παροχή έργου(πχ. Ε.Δ.Τ.Ο., Άδεια διαμονής για Παροχή Υπηρεσιών Έργου, επί Μακρόν Διαμένοντος κλπ.)

2)    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης (θα αναζητηθεί από την υπηρεσία)
3)    Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας στο συγκεκριμένο κτίριο του Γ.Ν. Κιλκίς – φορέας Κιλκίς, ήτοι: α) βεβαίωση εργοδότη, εκ του οποίου θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα και ο τόπος της απασχόλησης και κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ, με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησής του ή β) αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικής συμβάσεως εργασίας ή σύμβαση έργου με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησής του.

4)    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007. Αυτή η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εμπεριέχεται σε έντυπο αιτήσεως που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο.

5)    (για ειδικές περιπτώσεις) Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας και Βεβαίωση Ανεργίας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους, θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με θέμα «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των χώρων του Γ.Ν. Κιλκίς – φορέας Κιλκίς», στη Διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς Τμήμα Γραμματείας Νοσοκομείου 1, ΤΚ 61100 ΚΙΛΚΙΣ.

Στην περίπτωση της αποστολής των αιτήσεων μέσω ταχυδρομείου, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς από 18/08/2016 έως 29/08/2016.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στο Τμήμα Γραμματείας του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς και στην ιστοσελίδα www.ghkilkis.gr
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/08/Γενικό-Νοσοκομείου-Κιλκίς.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/08/Γενικό-Νοσοκομείου-Κιλκίς-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν ή απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς - φορέας Κιλκίς, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω υποβολής αίτησης για την σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των χώρων του Γ.Ν. Κιλκίς - φορέας Κιλκίς . Οι συμβάσεις που θα...

Σχολιάστε