Ο Δήμο Παπάγου – Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, δώδεκα (12) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών Δημοτικού Σχολείου από τη λήξη του σχολικού έτους έως τη λήψη των καλοκαιρινών αδειών από την εργασία των γονέων και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 19/6/2015 έως και 31/7/2015

Δήμο Παπάγου - Χολαργού

Στον κλάδο ΠΕ, δέκα (10) άτομα και συγκεκριμένα:

1.α. Επτά (7) άτομα ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικών.

Ένας από τους ανωτέρω εκπαιδευτικούς θα προτιμηθεί να έχει ειδικότητα ψυχολογίας. Σε περίπτωση όμως που δε βρεθεί υποψήφιος με ειδικότητα ψυχολογίας, θα επιλεγεί υποψήφιος χωρίς την εξειδίκευση αυτή.

1.β. Τρία (3) άτομα ειδικότητας Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Γυμναστών) απόφοιτοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ένας τουλάχιστον από τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής θα προτιμηθεί να έχει ειδικότητα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών.

Σε περίπτωση όμως που δε βρεθεί υποψήφιος με ειδικότητα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, θα επιλεγεί υποψήφιος χωρίς την εξειδίκευση αυτή. Για τις ανωτέρω δύο ειδικότητες θα προτιμηθούν υποψήφιοι με προϋπηρεσία σε αντίστοιχα προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμων.

2. Στον κλάδο/ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών: δύο (2) άτομα. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση επισυνάπτοντας:

  1. Για τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής: Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και Δίπλωμα Ειδικότητας,
  2. Για τους Εκπαιδευτικούς: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
  3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμων,
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
  6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/07,
  7. Υπεύθυνη δήλωση περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,
  8. Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα 2μηνης ή 8μηνης απασχόλησης.

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις πρόσληψης θα κληθούν σε προκαθορισμένο χρόνο για συνέντευξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός), από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης και για οκτώ (8) ημέρες, ήτοι έως την Τετάρτη 3/6/2015. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμο-Παπάγου-Χολαργού.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμο-Παπάγου-Χολαργού-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προσλήψεις
Ο Δήμο Παπάγου - Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, δώδεκα (12) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών Δημοτικού Σχολείου από τη λήξη του σχολικού έτους έως τη...

Σχολιάστε