Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας – Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.» , ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά δώδεκα ατόμων (12) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου αμειβομένων αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλουν οι ωφελούμενοι , για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των καλλιτεχνικών δομών του ΔΟΑΠΠΕΧ που βρίσκονται στην Δ.Ε. Χαλκιδέων , στην Δ.Ε. Ν. Αρτάκης , στην Δ.Ε. Ληλαντίων στην Δ.Ε. Ανθηδώνας και Δ.Ε. Αυλίδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ 72/2016 (ΑΔΑ: ΩΡΦΕΟΚΡΚ-ΘΘ2) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ .

dimarxeio-xalkidas
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες: Μουσικοί διδάσκαλοι: Πιάνου- Αρμονίου, Κιθάρας, Μποζουκιού, Βιολιού

Διδασκαλία χορών : Κλασικού μπαλέτου, Κλασικού & σύγχρονου μπαλέτου, Ισπανικού χορού -φλαμέγκο, Μοντέρνου χορού.
Διδασκαλία Εικαστικών: πυρογραφίας, ζωγραφική, χειροτεχνίας Διδασκαλία θεάτρου

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 65.

Τα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, η διάρκεια και ο αριθμός των προσληφθέντων , αναφέρονται στην υπ’ αριθμ 72/2016 (ΑΔΑ: ΩΡΦΕΟΚΡΚ-ΘΘ2) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν
1.    Αίτηση
2.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής)
3.    Βιογραφικό σημείωμα
4.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους ταυτότητας
5.    Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα Γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας , Φαρμακίδου 15 , Χαλκίδα Τμήμα Διοίκησης (22213 51127, 22213 51141) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. , στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» , στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΠΠΕΧ και την δημοσίευση της περίληψης της Ανακοίνωσης στον Τοπικό Τύπο, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (αντίγραφο σπουδών, προϋπηρεσία κ.λ.π.).

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/dimarxeio-xalkidas.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/dimarxeio-xalkidas-300x299.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας - Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.» , ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά δώδεκα ατόμων (12) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου αμειβομένων αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλουν οι ωφελούμενοι , για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των καλλιτεχνικών δομών του ΔΟΑΠΠΕΧ που...

Σχολιάστε