Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών εγκρίνει την πρόσληψη 129 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 11 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και για το σχολικό έτος 2016/2017, προκειμένου να καλύψουν συμπληρωματικά τις ανάγκες για προσωπικότων ήδη υπηρετούντων και να υλοποιηθεί η δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με τις εξής ειδικότητες :

Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

ΠΕ Διοικητικού: 2
ΔΕ Διοικητικού: 2
ΤΕ Εποπτών Υγείας:1
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων:1
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων: 65
ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων: 30
ΔΕ Τεχνιτών διαφόρων κατηγοριών : 3 (1 Υδραυλικός, 1 Ελαιοχρωματιστής, 1 Ξυλουργός- Επιπλοποιός)

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας: 10

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων: 15

Η συνολική δαπάνη για τις ως άνω αναφερόμενες συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. με 129 άτομα για το χρονικό διάστημα έως 11 μηνών ανέρχεται σε αποδοχές ύψους 1.594.500,00€ (σχετικό το υπ’αρίθμ. 3162/24-02-2016 έγγραφο του Τμήματος Μισθοδοσίας Προσωπικού) και αναλυτικά: για το οικ.έτος 2016 θα καταλογισθεί στους Κ.Α. 6041.008 «Βασικός μισθός υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Ε.Σ.Π.Α.» το ποσό 243.000,00€, Κ.Α. 6041.009 «Οικογενειακό επίδομα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Ε.Σ.Π.Α.» το ποσό 13.000,00€, Κ.Α. 6054.004 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Ε.Σ.Π.Α.» το ποσό 63.500,00€, στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 και το υπόλοιπο ποσό θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2017.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/Δημοτικό-Βρεφοκομείο-Αθηνών.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/Δημοτικό-Βρεφοκομείο-Αθηνών-300x262.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών εγκρίνει την πρόσληψη 129 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 11 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και για το σχολικό έτος 2016/2017, προκειμένου να καλύψουν συμπληρωματικά τις ανάγκες για προσωπικότων ήδη υπηρετούντων και να υλοποιηθεί...
Summary
Article Name
129 προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Σχολιάστε