Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμπάκας Ν. Τρικάλων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό δεκατριών (13) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του με τις ανάλογες ειδικότητες και με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονικής διάρκειας δύο μηνών:

ΔΕΥΑΚ

 • 4 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ)
 • 1 Χειριστές Αποφρακτικού (ΔΕ)
 • 1 Χειριστές Εσκαφέων (ΔΕ)
 • 1 Χειριστές Φορτωτή (ΔΕ)
 • 1 Χειριστές Εκσκαφών Φορτωτών (ΔΕ)
 • 5 Οδηγοί (χωρίς κάρτα ψηφ. Ταχογράφου) (ΔΕ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουμε ενδεικτικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό οικ. κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους
 3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
 4. Φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής ή ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης για την ειδικότητα που απαιτείται.
 5. Φωτοαντίγραφο της άδειας χειριστή μηχανημάτων για την ειδικότητα που απαιτείται.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
 7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμπάκας (Δ/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1, τηλ: 2432350260-261 και ειδικότερα στην υπηρεσία πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΚ (Από 26/5/2015 έως και 2/6/2015).

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΔΕΥΑΚ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΔΕΥΑΚ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προσλήψεις
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμπάκας Ν. Τρικάλων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό δεκατριών (13) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του με τις ανάλογες ειδικότητες και με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονικής διάρκειας δύο μηνών: 4 Εργάτες Γενικών...

Σχολιάστε