Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους 2015-2016»

δημαρχειο αιγαλεω

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο. υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης όπου και θα δηλώνουν σε ποια προγράμματα και σε ποιο Δήμο ή άλλο φορέα εργάστηκαν την προηγούμενη περίοδο, καθώς και σε ποια προγράμματα επιθυμούν να εργαστούν κατά σειρά προτεραιότητας

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
• Αίτηση – έντυπο με κριτήρια επιλογής
• Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α (μήνες απασχόλησης-μηνιαίες ώρες απασχόλησης), στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π.

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα, είναι αληθή και Β) ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
• Φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
• Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
• Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
• Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.

Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με οριζόμενα στην αριθμ. 26869/01-10-2013 απόφαση του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΦΕΚ 2527/Β’/08-10-2013).

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο Δημαρχείο και στο Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων. Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στο Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Νικ. Πλαστήρα 20), από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Τμήματος Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων ( Πλαστήρα 20 ) κατά τις ώρες 09:00 – 14:00 από 3/12/2015 έως και 14/12/2015.
Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα, στα γραφεία του Τμήματος Αθλητικών Δραστηριοτήτων, στην ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη της να δημοσιευθεί σε 2 ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημαρχειο-αιγαλεω.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημαρχειο-αιγαλεω-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους 2015-2016» ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο. υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης όπου και θα δηλώνουν σε...

Σχολιάστε