Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δέκα τριών(13) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Ιδρύματος και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

3 ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Δ.Ε.
10 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Υ.Ε.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους (το έντυπο χορηγείται από το Ίδρυμα) στα γραφεία του Ιδρύματος (Αγ. Παρασκευή – Λέσβου) , εντός προθεσμίας πέντε (05) ημερών η οποία αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Παρασκευής. Πληροφορίες στο τηλέφωνο:2253031654.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους υποβάλλουν υποχρεωτικά & τα εξής δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα : 1. Φ/ο των δύο όψεων ταυτότητας, 2. Τίτλους σπουδών όπου απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προσόντα υποψηφίων ανά ειδικότητα, 3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται, 4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος του άρθρου 16 του Ν. 3584/07 υπαλληλικού κώδικα – Ποινική καταδίκη, υποδικία ,στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση- (το έντυπο χορηγείται από το Ίδρυμα), 5. Υπεύθυνη Δήλωση περί απασχόλησης τελευταίου δωδεκάμηνου, (το έντυπο χορηγείται από το Ίδρυμα).

Θέσεις εργασίας

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Αγίας-Παρασκευής.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Αγίας-Παρασκευής-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δέκα τριών(13) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Ιδρύματος και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: 3 ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Δ.Ε. 10 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Υ.Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους...

Σχολιάστε