Ο Δήμος Κομοτηνής ύστερα από την υπ αριθ. 189/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την αριθ 10050/15-6-2018 απόφαση του Συντονισή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα τεσσάρων (14) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας,

προς κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με τα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

14 ΥΕ εργατών καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουμε ενδεικτικά:
• Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.
3584/07

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κομοτηνής (Δ/νση: Πλ.Βιζυηνού 1, τηλ: 2531352443) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Καρακώτσιος Δημήτριος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κομοτηνής.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Κομοτηνής.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Κομοτηνής-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Κομοτηνής ύστερα από την υπ αριθ. 189/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την αριθ 10050/15-6-2018 απόφαση του Συντονισή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα τεσσάρων (14) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, προς κάλυψη κατεπειγουσών και...

Σχολιάστε