Το ΝΠΔΔ “ΣΦΗΤΤΟΣ” του Δήμου Κρωπίας ανακοινώνει ,ότι θα προσλάβει ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ βάσει της υπ’αριθ. 226/2017 με ΑΔΑ: ΨΗΑΙΟΚΥΓ-Ο13 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ για οκτώ (8) μήνες με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία προκειμένου, να λειτουργήσουν τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού.

Τα Προγράμματα αυτά υλοποιούνται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έως και τις 31/07/2018 και με συνολικό αριθμό προσληφθέντων δεκατεσσάρων (14) Γυμναστών – Γυμναστριών με τις παρακάτω Ειδικότητες:
• Ένας (1) Γυμναστής – στρια με Ειδικότητα «Κολύμβηση».
• Τρείς (3) γυμναστές – στριες με ειδικότητα «Καλαθοσφαίριση»,
• Δύο (2) γυμναστές – στρια με ειδικότητα «Ενόργανη Γυμναστική»
• Ένας (1) γυμναστής-στρια με ειδικότητα «Κλασσικό Αθλητισμό»
• Δύο (2) γυμναστής – στρια με ειδικότητα «Ποδόσφαιρο»,
• Ένας (1) γυμναστής – στρια με ειδικότητα «Αναψυχή Κλειστών Χώρων»,
• Ένας (1) γυμναστής – στρια με ειδικότητα «Πετοσφαίριση»,
• Δύο (2) γυμναστής – στρια με ειδικότητα «Παραδοσιακοί Χοροί»,
• Ένας (1) γυμναστής – στρια με ειδικότητα «Ολυμπιακές Σπουδές».

Σε περίπτωση μη προσέλευσης Υποψηφίου, όπου έχει δηλωθή ένα(1) άτομο σε μία Ειδικότητα δύναται, να επιλεγή υποψήφιος- επιλαχών από άλλη Ειδικότητα.

Ειδικά Τυπικά Προσόντα :

Πτυχιούχοι Καθηγηταί Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με την ανάλογη Ειδικότητα, όπου αυτό απαιτείται.
Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ /ΤΣΠΕΠΑΟ/1872.000/13385/1259/891 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ τεύχος Β 1774/17 -6-2016) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). Ο αριθμός προσληφθέντων είναι σύμφωνος με τις εγκρίσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ( ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/ 363084/ 20154/ 1815/ 1308 (ΦΕΚ 3359/22.09.2017 τεύχος Β’) περί «Εγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2017-18». Στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. (Ι.Δ.Ο.Χ.) Έτους 2017-2018,όσον αφορά στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» εγκρίθηκαν 14 Θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής(Π.Φ.Α.).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :
1. Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η Προϋπηρεσία στα Προγράμματα, η Επιμόρφωση μέσω Σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου Πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή Ειδικότητας κλπ.

3. Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
4. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής καλύψεις (μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχείου φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα.

5. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία στην Αίτηση και στο Βιογραφικό είναι αληθή.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άντρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής . Κάθε πράξη του βίου του, η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητάς του για την Υπηρεσία, που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικασθή για ποινικό αδίκημα. Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
7. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Φυσικής Αγωγής, Ειδικότητας, Μεταπτυχιακού τίτλου, Διδακτορικού τίτλου ή ισοτίμου τίτλου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της πράξης αναγνώρισης.

8. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας .
9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
10. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
11. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
12. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ /ΤΣΠΕΠΑΟ/1872.000/13385/1259/891 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ τεύχος Β 1774/17-6-2016) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».

Για το ποσοστό του 20% των θέσεων δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. Οικονομικοί όροι απασχόλησης. Στα Π.Α.γ.Ο. προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών ανά εβδομάδα.

Όσοι επιλεγούν να εργασθούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση. Οι Π.Φ.Α. υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας σε έναν φορέα, κατά την υπογραφή της σύμβασης τους σε δεύτερο φορέα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» Βασ. Κων/νου 47. Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στα γραφεία του του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» :Δ/νση : Βασ. Κων/νου 47, 3ος όροφος, από την επομένη της ημέρας Ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ Βασ. Κωνσταντίνου 47 3ος όροφος κος Γράβος τηλ. 2106624830 εσωτ. 115 από την επομένη της Δημοσίευσης στις εφημερίδες και για δέκα (10) ημέρες και τις ώρες 8:30 έως 14:00.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Κρωπίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Κρωπίας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Το ΝΠΔΔ 'ΣΦΗΤΤΟΣ' του Δήμου Κρωπίας ανακοινώνει ,ότι θα προσλάβει ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ βάσει της υπ'αριθ. 226/2017 με ΑΔΑ: ΨΗΑΙΟΚΥΓ-Ο13 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ για οκτώ (8) μήνες με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία προκειμένου, να λειτουργήσουν τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μαζικού...

Σχολιάστε