Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ για την περίοδο 2016/2017 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου , Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα προσλάβει ΔΈΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΣ(14) καθηγητές/ τριες Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23-60 ετών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση (εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο)   στα γραφεία   του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, οδός  Θεσσαλονίκης και Λόρδου Βύρωνα γωνία , 57013 Ωραιόκαστρο. , από Τετάρτη 01-02-2017 και έως Δευτέρα 13-02-2017, ώρες 08,30 π.μ. έως 14,30 μ.μ. Πληροφορίες στο τηλ. 2310-690793,2310020970

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από το την ημερομηνία πρόσληψης  και έως 31-07-2017
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
•    Επικυρωμένη φωτοτυπία του πτυχίου Ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
•    Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ
•    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι θα απασχοληθώ σε όποια Δημοτική ενότητα, (Δημοτικές ενότητες Ωραιοκάστρου,Καλλιθέας,Μυγδονίας) σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί.
•    Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
•    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
•    Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
•    Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ότι είμαι άνεργος

•    Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων ) ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
•    Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο(2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον πίνακα ενημερώσεων της ΔΗΚΕΩ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Ωραιοκάστρου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Ωραιοκάστρου-300x298.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ για την περίοδο 2016/2017 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου , Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα προσλάβει ΔΈΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΣ(14) καθηγητές/ τριες Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού...

Σχολιάστε