Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, που εδρεύει στο Δήμο Κομοτηνής

 %cf%84%ce%bc%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%bf%ce%ba%ce%af%ce%bc%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%85%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%ac%ce%ba%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b7Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 7ο Χιλ. Ε.Ο. Κομοτηνής,Τ.Κ.69100-Κομοτηνή – Ξάνθης, απευθύνοντάς την στο
Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής υπόψιν Α/Α΄ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Τριαντάφυλλου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κομοτηνής

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/09/Τμήματος-Δοκίμων-Αστυφυλάκων-Κομοτηνής.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/09/Τμήματος-Δοκίμων-Αστυφυλάκων-Κομοτηνής-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, που εδρεύει στο Δήμο Κομοτηνής  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4...

Σχολιάστε