Ο Δήμος καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 22-04-2016 έως και τις 27-04-2016 στην έδρα του Δήμου, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζαγοράς,

Δημαρχείο-Ζαγοράς

 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται: α. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
β. Πιστοποιητικό Γέννησης (σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). γ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
δ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρεται η γνώση ανάγνωσης και γραφής καθώς και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο.
ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Επιλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα προσληφθούν με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στο Δημοτικό Κατάστημα στη Ζαγορά, ταχ. δ/νση: Άγιος Γεώργιος, Τ.Κ. 370 01, Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, έως και τη Μ. Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 , στην υπάλληλο κ. Ραφτοπούλου Ζωή.
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, αρμόδια υπάλληλος η κα Γάκη Σπυριδούλα (τηλ. επικοινωνίας: 2426.350.124).

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δημαρχείο-Ζαγοράς.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δημαρχείο-Ζαγοράς-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέας
Ο Δήμος καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 22-04-2016 έως και τις 27-04-2016 στην έδρα του Δήμου, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζαγοράς,  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται: α. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας β....
Summary
Article Name
14 προσλήψεις στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου

Σχολιάστε