Το ΝΠΔΔ “ΣΦΗΤΤΟΣ” του Δήμου Κρωπίας ανακοινώνει ,ότι θα προσλάβει ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ βάσει της υπ’αριθ. 181/2015 με ΑΔΑ: 7ΖΟΥΟΚΥΓ-ΔΚΡ Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ για οκτώ (8) μήνες με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία προκειμένου, να λειτουργήσουν τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού.

Δήμο Κρωπίας

Τα Προγράμματα αυτά υλοποιούνται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έως και τις 31/07/2016 και με συνολικό αριθμό προσληφθέντων δεκατεσσάρων (14) Γυμναστών – Γυμναστριών με τις παρακάτω Ειδικότητες:

Τρεις (3) Γυμναστές – στριες με Ειδικότητα «Κολύμβηση». Δύο (2) γυμναστές – στριες με ειδικότητα «Καλαθοσφαίριση», Δύο (2) γυμναστές – στρια με ειδικότητα «Ενόργανη Γυμναστική» Ένας (1) γυμναστής-στρια με ειδικότητα «Κλασσικό Αθλητισμό» Ένας (1) γυμναστής – στρια με ειδικότητα «Ποδόσφαιρο», Ένας (1) γυμναστής – στρια με ειδικότητα «Αναψυχή Κλειστών Χώρων», Ένας (1) γυμναστής – στρια με ειδικότητα «Πετοσφαίριση», Ένας (1) γυμναστής – στρια με ειδικότητα «Παραδοσιακοί Χοροί», Ένας (1) γυμναστής – στρια με ειδικότητα «Συγχρονισμένη Κολύμβηση».

Σε περίπτωση μη προσέλευσης Υποψηφίου, όπου έχει δηλωθή ένα(1) άτομο σε μία Ειδικότητα δύναται, να επιλεγή υποψήφιος- επιλαχών από άλλη Ειδικότητα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :
1. Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η Προϋπηρεσία στα Προγράμματα, η Επιμόρφωση μέσω Σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου Πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή Ειδικότητας κλπ.
3. Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα.
4. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία στην Αίτηση και στο Βιογραφικό είναι αληθή.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άντρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής . Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητάς του για την Υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα. Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
6. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Φυσικής Αγωγής, Ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου, διδακτορικού τίτλου ή ισοτίμου τίτλου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της πράξης αναγνώρισης.
7. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
9. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
10. Έγγραφα που αποδεικνύουν Προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του Κύριου Φορέα Ασφαλιστικής κάλυψης (Μισθολογικές Καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων) ή Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία Φορολογικού χαρακτήρα(αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ) ή πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας . 11. Βεβαίωση Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.(μόνο για ανέργους).

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των Υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού του ΝΠΔΔ “ΣΦΗΤΤΟΣ” του Δήμου Κρωπίας. Οι πίνακες κατάταξης των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα Ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ “ΣΦΗΤΤΟΣ” (Βασ. Κων/νου 47). Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στα γραφεία του Α’ Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ, από την επομένη της ημέρας Ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Α’ Παιδικού Σταθμού ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας (Δ/νση : Βασιλείου Αδάμ 06, Γραφείο Α’ Παιδικού Σταθμού στη κ. Ζωή Γιαννάκη, τηλ. 210 6623810 ), κατά τις ώρες 08:30 έως 14:00, από την επομένη της Δημοσίευσης στις Εφημερίδες και για δέκα (10) ημέρες.

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Κρωπίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Κρωπίας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Το ΝΠΔΔ 'ΣΦΗΤΤΟΣ' του Δήμου Κρωπίας ανακοινώνει ,ότι θα προσλάβει ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ βάσει της υπ'αριθ. 181/2015 με ΑΔΑ: 7ΖΟΥΟΚΥΓ-ΔΚΡ Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ για οκτώ (8) μήνες με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία προκειμένου, να λειτουργήσουν τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μαζικού...

Σχολιάστε