Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και η Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας-Θράκης που εδρεύει στο Δήμο Ωραιοκάστρου, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν πέντε (5) ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, επτά (7) ΔΕ Οδηγούς και τρεις (3)ΥΕ Διαμετακομιστές (πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 ελταΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 μαζί με τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Βλέπε Παράρτημα ΣΟΧ) και να τα υποβάλουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που συγκεκριμένα είναι από 06.06.2016 έως και 15.06.2016.
α.-είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΛΤΑ Α.Ε., Π.Δ.Τ.Λ. Μακεδονίας – Θράκης – ΕΛ.ΤΑ., ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου,
Τ.Κ.  560 00  Θεσσαλονίκη  (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 17/2016), (τηλ. Επικοινωνίας: 2310 289564 – 2310 289594).
β.- είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Π.Δ.Τ.Λ. Μακεδονίας – Θράκης – ΕΛ.ΤΑ., ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 560 00 Θεσσαλονίκη (τέλος Συμμαχικής οδού – υπάρχει σχετική σηματοδότηση Κέντρο Διαλογής ΕΛΤΑ).
Ώρες υποβολής 08:30 – 13:30   (τηλ. Επικοινωνίας: 2310 289564 – 2310 289594 1ΟΣ όροφος).

Κατά την αποστολή των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι αναλυτικότεροι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται στο Παράρτημα Ανακοινώσεων (ΣΟΧ) όπως ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr — Έντυπα Αιτήσεων — Διαγωνισμοί Φορέων — Εποχικού (ΣΟΧ)) καθώς και στα ΚΕΠ όλης της χώρας. Η σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα των ΕΛ.ΤΑ. (www.eita.gr), στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης (Π.Δ.Τ.Λ. Μακεδονίας – Θράκης), στο Κέντρο Διαλογής του Νομού Θεσσαλονίκης, στο οποίο θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Ωραιοκάστρου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ελτα-1024x740.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ελτα-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και η Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας-Θράκης που εδρεύει στο Δήμο Ωραιοκάστρου, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν πέντε (5) ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, επτά (7) ΔΕ Οδηγούς και τρεις (3)ΥΕ Διαμετακομιστές (πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να...
Summary
Article Name
15 θέσεις εργασίας ΕΛΤΑ στην Θεσσαλονίκη

Σχολιάστε