Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών και την λειτουργία των εργαστηρίων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες,

Δήμο Βριλησσίων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (η οποία θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το Νομικό Πρόσωπο)
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις)
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
α) Όλα τα στοιχεία της αίτησης μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε επιδιωκόμενο κωδικό θέσης, όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1599/1986.

β) Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω ( με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα , σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος : α)Έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση ,απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιος ζωής β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε γ) έχει, λόγω καταδίκης , στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

γ) Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ.6 Ν. 2201/1994). 6. Πιστοποιητικά εμπειρίας ως εξής: βεβαιώσεις ,συμβάσεις , πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση ρητώς με την ειδικότητα τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα και στην ενότητα «Απαραίτητα δικαιολογητικά» και να την υποβάλουν στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» που εδρεύει στο Κλειστό Γυμναστήριο Βριλησσίων επί των οδών Ολυμπιονικών και Σπ.Λούη Βριλήσσια και τις ώρες 9.00 π.μ – 13.00μ.μ.. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η δήλωση περισσότερων επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας και συγκεκριμένα από 16/03/2016 έως 25/03/2016. Περισσότερες πληροφορίες κα Κοβούση Ιωάννα τηλ 210 8101510-11.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Summary
Article Name
15 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βριλησσίων
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/Δήμο-Βριλησσίων.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/Δήμο-Βριλησσίων-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών και την λειτουργία των εργαστηρίων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους...

Σχολιάστε