Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ (8) μήνες, συνολικά δεκαπέντε (15) άτομα για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών (με αντίτιμο) των πολιτιστικών προγραμμάτων της ΚΕΑΕΔΗΑ Α.Ε Ο.Τ.Α που εδρεύει επί των οδών Μ. Αντύπα & Στ. Καραγιώργη 2, στο Ηράκλειο Αττικής,

 dimarxeio-n-irakleioΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός απασχόλησης και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά
2.    Βιογραφικό Σημείωμα
3.    Δήλωση του Ν 1599/86 ότι τα στοιχεία στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή
4.    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα – δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι (καταδίκη, υποδικία, δικαστική απαγόρευση)

5.    Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα και να φέρει ισοτιμία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι κάτοχοι συμπληρωματικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων δύνανται να τους συνυποβάλλουν.
6.    Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα -ειδικότερα όσον αφορά στους μουσικούς σε μουσικά ιδρύματα, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων
7.    Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της ς Κ.Ε.Α.Ε.Δ.Η.Α. – Α.Ε. ΟΤΑ, οδός Μ Αντυπα & Στ Καραγιώργη 2, (1ος όροφος), Ηράκλειο Αττικής, Τηλ. επικοινωνίας: 213 2000205, ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την Δευτέρα 05 -09-2016 και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες με αποκλειστική προθεσμία έως και την Πέμπτη 15-09-2016. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους εντός των προαναφερόμενων χρονικών περιθωρίων.
Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των : 1) Κατασκευαστικής Εμπορικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Ηρακλείου Αττικής (Κ.Ε.Α.Ε.Δ.Η.Α. -ΑΕ ΟΤΑ) και 2) στο Δημοτικό Κατάστημα καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρησης. Περίληψη της παρούσης θα δημοσιευτεί σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες του Ν. Αττικής.

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/dimarxeio-n-irakleio.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/dimarxeio-n-irakleio-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ (8) μήνες, συνολικά δεκαπέντε (15) άτομα για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών (με αντίτιμο) των πολιτιστικών προγραμμάτων της ΚΕΑΕΔΗΑ Α.Ε Ο.Τ.Α που εδρεύει επί των οδών Μ. Αντύπα & Στ....

Σχολιάστε