Ανακοίνωση προκειμένου να προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα) για τη λειτουργία του Ωδείου και των εργαστηρίων του Δ.Ο.Π.Α.Ρ.,

ΑΙΤΗΣΗ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

H αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται εντός δέκα ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της περίληψης της ανακοίνωσης και ειδικότερα από 20/9/2017 έως και 29/9/2017 .
Η αίτηση θα απευθύνεται προς το Νομικό Πρόσωπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ -Δ.Ο.Π.Α.Ρ.» και θα υποβάλλεται στο αρμόδιο γραφείο προσωπικού του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., επί της Οδού Διαγοριδών 3 -Ρόδος κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 8.00 πμ έως και 15.00 μμ

Μετά της αίτησης ,συνυποβάλλονται τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων των υποψηφίων.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση :
Ι.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα τυπικά προσόντα
2. Τίτλοι σπουδών αναγνωρισμένοι.

3. Βεβαιώσεις ή δικαιολογητικά σχετικά με εμπειρία στην διδασκαλία .
4. Φωτοαντίγραφο διπλής όψης ταυτότητας .
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται τυχόν άλλη απασχόληση στο Δημόσιο τομέα ,Ο.Τ.Α.,Ν.Π.Δ.Δ. κτλ
Τα λοιπά δικαιολογητικά θα υποβληθούν από τους επιλεγόμενους . ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης (29/9/2017) .Τα δικαιολογητικά μπορούν ν ‘αποσταλούν και ταχυδρομικώς συστημένα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους .(σφραγίδα και απόδειξη ταχυδρομείου).οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης από το λινκ http://sites.diavgeia.gov.gr/dopa rodou καθώς και να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής ,από τα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. 2241026385 εσωτερικό 4 Παπανικολάου Ζαχαρούλα ,τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2017/09/Ωδείου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2017/09/Ωδείου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ανακοίνωση προκειμένου να προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα) για τη λειτουργία του Ωδείου και των εργαστηρίων του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., ΑΙΤΗΣΗ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ H αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται εντός δέκα ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της περίληψης της...

Σχολιάστε